Диалог's National Renovation Strategy


The Dialogue Journey

Във всяка една държава членка на консорциума ще се проведат серия взаимносвързани събития, които ще имат за цел постепенно да надградят информацията и знанията.
Същевременно ще се създаде отговорна общност от заинтересовани страни, която ще се изправи пред предизвикателството за оптимизиране на съществуващия сграден фонд в Европа.
Събитията ще бъдат разнообразни - някои от тях ще се фокусират върху регионални въпроси (провеждани в големи градове и регионални центрове), други ще разглеждат национални проблеми (провеждани в столици), а трети ще анализират ситуацията на пан-Европейско ниво.
Откриваща конференция
март 2016 в Европа
Събитие II
2016 в Европа
Събитие IIІ
2016 в Европа
Събитие IV
2016 в Европа
Събитие V
2016 в Европа
Събитие VI
2017 в Европа
Събитие VIІ
2017 в Европа
Закриваща конференция
2017 в Европа
BUILD UPON Reports

Send Us a Message

Please fill in all fields.

Invalid captcha answer.